Thiết kế cầu bê tông cốt thép
(TKCBTCT)

 Khóa học này cho phép khách vào

Môn học này cung cấp cho SV khái niệm cơ bản về cầu BTCT, các nguyên tắc cấu tạo cầu dầm đơn giản BTCT thường, cầu dầm BTCTƯST theo quy trình thiết kế cầu hiện hành.

Khóa học này cho phép khách vào