Anh văn 5
(AV5-Thaophm)

Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 6 đơn vị bài học trong giáo trình Face2Face –Intermediate, Chris Redston and Gillie Cunningham, 2008, Cambridge University Press