Anh văn 1
(AV1)


Học phần Anh Văn trình độ sơ cấp. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Tiếng Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh cơ bản, giúp cho sinh viên có thể sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe và nói.