Quản trị Dự án Đầu tư Xây Dựng Công trình
(EC32119)

 Khóa học này cho phép khách vào

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể:

  • Xây dựng được một dự án đáp ứng yêu cầu
  • Phân tích, đánh giá và phân phối nguồn lực có hạn của một dự án.
  • Quản lý được Dự án trong bối cảnh thay đổi của môi trường

Khóa học này cho phép khách vào