Athletics, Physical Education and Recreation
(APER)

Điền kinh, Giáo dục thể chất và Giải trí