Anh Văn 3
(AV3-PHMT)

Học phần này gồm 60 tiết biên soạn theo giáo trình Face2face, Pre_Intermediate, gồm 06 bài từ bài 01 đến 06. Các bài học được thiết kế đơn giản, dể hiểu nhằm phát triển 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.