Level 4
(L4-PHMT)


Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 03 bài trong giáo trình Face2Face- Elementtary Students' book và workbook, Christ Redston & Gillie Cunningham, NXB Cambridge bao gồm bài 10, 11 và 12. Các bài được bố cục đa dạng, dể hiểu, chú trọng phát triển kỹ năng nghe và nói.