English 3
(E3MT)

Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong giáo trình nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra 400.