Anh văn chuyên ngành
(AVCN)

 Khóa học này cho phép khách vào

Môn Anh văn chuyên ngành xây dựng cung cấp từ vựng, thuật ngữ, điểm ngữ pháp hay sử dụng trong ngành Xây dưng dân dụng và cầu đường phục vụ cho công tác dich thuật, giao tiếp, đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh trong học tập cũng như làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Khóa học này cho phép khách vào