Dynes Module 1
(MD1 MTHAO)

Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học được sắp xếp từ bài 1 đến bài 5. Trong mỗi đơn vị bài học có các bài học nhỏ được thiết kế theo format : presentation, review and extension. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.