• Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mạch điện để xây dựng mô hình mạch điện. Từ đó đưa ra các phương pháp giải mạch điện để phân tích, hiểu rõ, lý giải các hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện. Môn học xây dựng khái niệm về mạng một cửa, mạng hai cửa để thêm những công cụ nghiên cứu mạch điện.

  • Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản để hiểu nguyên lý làm việc, đặc điểm, cấu tạo các loại thiết bị điện thường dùng trong tự động truyền động, trong hệ thống điện và trong các lĩnh vực điều khiển máy điện …

  • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mạch điện để xây dựng mô hình mạch điện. Từ đó đưa ra các phương pháp giải mạch điện để phân tích, hiểu rõ, lý giải các hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện. Môn học xây dựng khái niệm về mạng một cửa, mạng hai cửa để thêm những công cụ nghiên cứu mạch điện. Ngoài ra, nghiên cứu mạch điện ở chế độ xác lập, môn học còn đưa ra các phương pháo phân tích mạch điện ở chế độ quá độ.

    • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về mạch điện để xây dựng mô hình mạch điện, và sự khác nhau giữa các chế độ của mạch điện.
    • Tìm hiểu các phương pháp giải mạch điện để phân tích, hiểu rõ, lý giải các hiện tượng điện từ trong thiết bị điện, tìm hiểu các đáp ứng.
    • Nghiên cứu mạch điện ở quá trình quá độ.