• Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế ở nhiều lĩnh vực như: Quản lý, Công việc và động lực, Cấu trúc công ty, Quản lý đa văn hóa, Tuyển dụng, Phái yếu trong kinh doanh, Các ngành kinh tế, Sản xuất, Chất lượng, Sản phẩm, Marketing, Quảng cáo, Ngân hàng, Cấu trúc thị trường và sự cạnh tranh, Chu kỳ kinh doanh, Trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, Hiệu quả và việc làm, Thương mại quốc tế, Kinh tế và hệ sinh thái..