• Xây dựng và thực hiện chương trình du lịch là môn học nghiệp vụ lý thuyết và thực hành quan trọng dành cho sinh viên chuyên ngành Du lịch.
    Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như địa lý, lịch sử, văn hóa và các đặc điểm tại điểm đến và các điểm tham quan của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến đó, từ đó thiết kế điểm đến, thiết kế được chương trình du lịch và tính được giá thành cho từng chương trình du lịch. Sau đó tiến hành thực hiên chương trình chương trình du lịch một cách trơn tru và hoàn chỉnh.