• Học phần Quản trị dịch vụ du lịch giải trí là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Học phần Quản trị dịch vụ du lịch giải trí góp phần giúp sinh viên có kiến thức quản trị đối với dịch vụ du lịch giải trí nói chung và là cơ sở dẫn dắt sinh viên tiếp cận và vận dụng quản trị chuyên sâu đối với lĩnh vực dịch vụ du cụ thể - đó là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau khi học xong học phần, sinh viên có kiến thức khái quát về quản trị dịch vụ du lịch giải trí; quản trị các nguồn lực lao động,vốn và cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch giải trí; quản trị cầu dịch vụ du lịch giải trí; quản trị quá trình cung ứng dịch vụ du lịch giải trí; quản trị quan hệ khách hàng trong dịch vụ du lịch giải trí; chiến lược phát triển dịch vụ du lịch giải trí và chiến lược dịch vụ toàn cầu

  • - Trong kỷ nguyên số hiện này, việc ứng dụng kỹ thuật số vào lĩnh vực marketing mang lại lợi ích lớn cho người dùng và doanh nghiệp sử dụng phương thức tiếp cận thông qua internet và các thiết bị di động. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bàn về cách thức digital marketing vận hành và các công cụ online hỗ trợ như google, mạng xã hội.
    - Môn học mang lại cho học viên kiến thức và kinh nghiệm thực tập trực tuyến trên internet sử dụng các công cụ có thể thực hành được đối với sinh viên hiện này như công cụ google, facebook hay linkedin.