Các khóa học 
Tin học văn phòngThông tin
Lập trình hướng đối tượngThông tin
Lập trình C#. NetThông tin
Internet - Power PointThông tin
Tin học đại cươngThông tin
Microsoft WordThông tin
Microsoft ExcelThông tin
MS Excel nâng caoThông tin
Microsoft AccessThông tin
Lập trình ứng dụng trực quan (Visual Basic)Thông tin
Kỹ thuật lập trình (ngôn ngữ C)Thông tin
Thực tập tốt nghiệp