Các danh mục con
Nguyễn Thị Tố Châu
Đặng Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Thu Phương
Đinh Thị Thi
Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Văn Thịnh
Nguyễn Thị Kim Sa
Trần Văn Anh
Nguyễn Hoàng Tứ
Nguyễn Thị Bảo Uyên
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Mai
Trần Xuân Mới
Phan Anh Dũng
Trương Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thanh Long
Lê Thị Mai
Trần Thị Bảo Hoàng
Hồ Duy Cảm
Đậu Thị Hòa
Phan Thị Thanh Nam
Nguyễn Hà Kim Dung