Các khóa học 
Tin học văn phòng
Chuyên đề lập trình java
Đồ án chuyên ngành công nghệ thông tin
Lập trình C#
Đồ án tốt nghiệp
Thực tập tốt nghiệp
Đồ án chuyên ngành
Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Cơ sở dữ liệu