• Học phần giới thiệu về văn hoá tổ chức đề cập đến khái niệm văn hoá tổ chức và thể hiện sự quan hệ giữa văn hóa với tổ chức và lãnh đạo, là khái niệm có thể giải thíc nhiều hiện tượng trong ổ chức, còn giúp các nhà lãnh đạo vận dụng để tạo ra tổ chức hiệu quả hơn. Phân tích văn hóa làm sáng sự phát sinh năng động các tiểu nhóm trong tổ chức, hiểu được các công nghệ mới tương tác với tổ chức thế nào, cần thiết cho việc quản lý xuyên qua các đường biên quốc gia và dân tộc.