• Môn học đề cập đến thành tựu mang tính cách mạng của ứng dụng laser và sợi quang trong hệ thống thông tin, hình thành một lĩnh vực mới đầy triển vọng: công nghệ thông tin cáp quang. Môn học nhằm giới thiệu cho học viên một tổng quan về nguyên lý hoạt động cơ bản của các thành phần chính trong hệ thông tin cáp quang, phương pháp truyền dẫn dữ liệu trên hệ thông tin quang và các dịch vụ liên quan, khái quát về kỹ thuật lắp đặt tuyến cáp quang; trên cơ sở đó giới thiệu triễn vọng phát triển của công nghệ thông tin cáp quang trong tương lai.

  • Cung cấp cho SV kiến thức về các phương pháp xử lý ảnh số, về cấu hình của một số hệ thống xử lý ảnh và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực