• Học phần này được biên soạn nội bộ nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 07 bài (English for technicians). Các bài học là những từ vựng chuyên ngành điện, các hình vẽ, hình dạng của thiết bị điện được sử dụng với thuật ngữ của ngành Điện, diễn tả cách lắp ráp, kết nối, lắp đặt trong ngành điện. Từ đó sinh viên có thể dịch một số tài liệu về chuyên môn bằng tiếng Anh ở mức độ cơ bản. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề có bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng đến phát triển vốn từ vựng cơ bản liên quan đến ngành Điện, củng cố và giới thiệu một số điểm ngữ pháp có liên quan đến bài học.