• Trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu kim loại, các hợp kim thông dụng và các vật liệu phi kim loại; những quy trình công nghệ gia công và xử lý kim loại bằng các phương pháp công nghệ khác nhau.

  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học thuần túy, từ đó có thể ứng dụng giải các bài toán liên quan đến thực tế cụ thể: Các Chi tiết và Cơ cấu máy; Các Phần tử và Hệ thống dụng cụ công nghiệp; Các Kết cấu máy và Công trình.