• Học phần cung cấp những khái niệm và đặc điểm cơ bản của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp và các công tác hoạch định như dự báo nhu cầu năng lực, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, hoạch định lịch trình sản xuất ; cũng như nêu ra các kỹ thuật và công cụ để tính toán và thẩm định khi đưa ra các quyết định hoặc chiến lược trong công tác tổ chức quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, người học có thể nắm rõ được các bước cơ bản trước khi bắt đầu vào quy trình sản xuất như kỹ năng quản trị vận hành như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, quản lý kỹ thuật,… và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Sau khi nắm rõ các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, người học có thể tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về quản trị dự án cũng như chiến lược của doanh nghiệp.