• Học phần hành vi tổ chức giới thiệu cho sinh viên một số vấn đề tổng quan về hành vi tổ chức như: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng và các phương pháp nghiên cứu hành vi tổ chức; Các cơ sở của hành vi cá nhân: Những đặc tính về tiểu sử, tính cách, nhận thức, học tập; Cơ sở hành vi nhóm: Nguyên nhân ra nhập nhóm, những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm và ra quyết định nhóm; Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức: Mô hình tổ chức và các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế cơ cấu tổ chức; Các vấn đề về văn hoá tổ chức như: Đặc tính, chức năng của văn hoá tổ chức, sự hình thành và duy trì văn hoá tổ chức; Các vấn đề đổi mới và phát triển tổ chức: Những tồn tại và thích ứng của tổ chức, sự thay đổi tổ chức, quá trình phát triển của tổ chức, các yếu tổ cản trở sự thay đổi tổ chức và các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi tổ chức.