• Cung cấp kiến thức cơ sở của kỹ thuật đo lường, các phương pháp đo các đại lượng điện, đo thông số của mạch điện, đo các đại lượng không điện dùng cảm biến, nguyên lý cấu tạo, làm việc và tính năng của máy đo, các thao tác kỹ thuật để đạt được những yêu cầu cần thiết của phép đo. Các công thức của đại số logic, các phương pháp biểu diễn hàm số trong mạch

  • + Phân tích cấc mạch thực tế như: mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch đếm, mạch đèn giao thông, mạch dùng các IC số…

  • + Phân tích nguyên lý làm việc của các mạch dao động tạo xung, thiết kế các mạch dao động tạo xung đó

     + Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học giải thích được các nguyên lý cũng như các ứng dụng của kỹ thuật xung trong thực tế

      +Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để thiết kế các mạch tạo xung phù hợp với yêu cầu của thực tế