• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết trong giáo trình Semantics, 3rd edition, từ chương 1 đến 5 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngữ nghĩa như nghĩa của từ, các đặc điểm ngữ nghĩa của từ, vai trò ngữ nghĩa của các ngữ danh từ trong câu, các mối quan hệ từ vựng phổ biến và câu mơ hồ.
  • Học phần này giúp sinh viên nắm được lý thuyết biên dịch, khái niệm biên dịch, các bước thực hiện một bản dịch, tiêu chí đánh giá một bản dịch, các nguyên tắc biên dịch, phân tích văn bản, mục đích của tác giả, văn phong, chất lượng văn bản, sắc thái nghĩa biểu vật và biểu niệm, yếu tố văn hoá trong văn bản, các phương pháp biên dịch, biên dịch từng từ, biên dịch theo nghĩa đen, biên dịch sát, biên dịch ý, biên dịch chuyển đổi, biên dịch tự do, biên dịch nghĩa bóng, biên dịch giao tiếp. Sinh viên sẽ có khả năng nắm được: lý thuyết phiên dịch, các hình thức phiên dịch, phiên dịch đoạn ngôn bản, phiên dịch đuổi, phiên dịch song hành, phiên dịch tóm tắt, kỹ năng phiên dịch viên, kỹ năng nghe, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng ghi tốc ký, kỹ năng chuyển dịch, kỹ năng tái tạo ngôn bản, các vấn đề phiên dịch viên hay gặp và cách khắc phục, khó khăn về từ vựng chuyên ngành, hạn chế về kiến thức nền, một số thủ pháp thực hành phiên dịch, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của người dịch và tôn trọng những chuẩn mực đạo đức của ngành.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết giúp SV ôn lại các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và các sai lầm cần tránh khi dịch. SV thực hành dịch các mẫu câu cơ bản, các loại mệnh đề, và dịch các đoạn ngắn theo chủ đề.