• Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước với các nội dung cơ bản như: cơ quan hành chính nhà nước; quan hệ pháp luật hành chính; cán bộ, công chức; quyết định hành chính, thủ tục hành chính; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp bảo đảm pháp chế trong lĩnh vực hành chính (giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm sát) đối với hoạt động quản lý nhà nước; Những kiến thức này là cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước; bảo đảm quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, hiệu lực và bảo hộ tích cực các quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý nhà nước.