• Học phần xây dựng văn bản pháp luật là học phần bắt buộc, học phần bao gồm 4 chương. Trong đó: chương 1 khái quát chung về văn bản quản lý nhà nước trình bày về khái niệm, chức năng, vai trò, các loại văn bản quản lý nhà nước, hiệu lực của văn bản quản lý nhà nước và xử lý văn bản nhà nước trái pháp luật; chương 2 trình bày kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; chương 3 trình bày các loại văn bản quản lý nhà nước và mẩu văn bản quản lý nhà nước thông dụng; chương 4 trình bày về hợp đồng và các mẩu hợp đồng thông dụng.