• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết trong giáo trìnhEnglish Phonetics and Phonology- An Introduction, từ chương 1 đến 5cung cấp cho người học những kiến thức kiến thức về hệ thống ngữ âm và âm vị của tiếng Anh, sự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị, định nghĩa và phân loại các loại ngữ âm trong tiếng Anh.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết trong giáo trìnhEnglish Phonetics and Phonology- An Introduction, từ chương 1 đến 5cung cấp cho người học những kiến thức kiến thức về hệ thống ngữ âm và âm vị của tiếng Anh, sự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị, định nghĩa và phân loại các loại ngữ âm trong tiếng Anh.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết trong giáo trình Contrastive Analysis and Error Analysisbao gồm 4 chương giới thiệu kiến thức về lịch sử phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu, đối tượng, phạm vi của ngôn ngữhọc đối chiếu, các cấp độ miêu tả ngôn ngữ, phương pháp và thủ pháp nghiên cứu đối chiếu trong ngôn ngữ học, đối chiếu ngôn ngữ quá các bình diện và cấp độ ngôn ngữ, phân tích lỗi sai trong sự tiếp nhận ngôn ngữ mới.