• Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về các hoạt động du lịch, đặc điểm của sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch, đồng thời cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về chất lượng phục vụ du lịch.  • Quản trị du lịch MICE là môm học đào tạo thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành

    Quản trị du lịch MICE giới thiệu các kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh các hoạt động du lịch MICE trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.


  • Môn học này nhằm trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và đặc trưng nhất về ngành kinh doanh khách sạn. Học phần Quản trị chất lượng dịch vụ là học phần thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Nội dung học phần bao gồm: chất lượng dịch vụ và đánh giác hất lượng dịch vụ; quản trị chất lượng trong doanh nghiệp dịch vụ; văn hóa chất lượng và sự tin cậy của dịch vụ; đảm bảo và cải tiến chất lượng dịch vụ; các tiêu chuẩn hệ thống quản trị chất lượng.