• Môn học nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản, phổ biến về tâm lý con người trong cuộc sống nói chung và tâm lý khách du lịch trong hoạt động giao tiếp du lịch nói riêng. Giúp cho người học bổ sung và hoàn thiện thêm kiến thức trong quan hệ xã hội và trong quan hệ giao tiếp với khách du lịch. Để từ đó có những hành vi ứng xử hợp lý trong quan hệ trong doanh nghiệp với cấp trên, cấp dưới; trong quan hệ phục vụ khách du lịch.