• Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và nội dung chính của dịch tễ học ứng dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức khỏe; Các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh; Mô tả và phân tích tình trạng sức khỏe của cộng đồng dân cư; Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng; Nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; Vận dụng được một số thiết kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khỏe.

  • Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về các bệnh trong cộng đồng, chăm sóc điều dưỡng người mắc các bệnh trong cộng đồng; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc các bệnh trong cộng đồng (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).