• Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử điều dưỡng; mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng; đạo đức, định hướng phát triển; các học thuyết về điều dưỡng; quy trình điều dưỡng; Thực hành các kỹ thuật chăm sóc người bệnh cơ bản.

  • Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về các kỹ thuật điều dưỡng như: tiêm truyền, lấy mẫu bệnh phẩm, thong tiểu, tháo thụt, kỹ thuật băng, cho bệnh nhân thở máy, xử lý chất thải.