• Điu dưỡng là mt ngh chuyên nghip. Y học ngày càng đòi hỏi phải nâng cao kiến thức và trình độ chuyên nghiệp của điều dưỡng. Do đặc thù của nghề điều dưỡng là làm công việc chăm sóc từ đơn giản nhất đến những công việc phức tạp và chăm sóc tinh thần vì vậy người điều dưỡng cần có trình độ chuyên môn tốt, biết nhận định được bệnh nhân, hiểu biết người bệnh, chuẩn bị tâm lý người bệnh.

  • Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về tâm lý, tâm lý học, đạo đức học, đạo đức y học (trong đó có đạo đức của người điều dưỡng). Vận dụng kiến thức về tâm lý y học trong giao tiếp, chăm sóc người bệnh, trong giao tiếp với đồng nghiệp và cộng đồng. Vận dụng những nguyên lý cơ bản của đạo đức y học trong thực hành nghề nghiệp.