• Hiểu đựơc các thuật ngữ liên quan đến tác dụng và cơ chế tác dụng của thuốc.

    - Trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng dược lý và áp dụng điều trị của các nhóm thuốc đã học trong chương trình.

    - Trình bày được các quá trình Dược động học và Dược lực học trong cơ thể của các thuốc đã học.

    - Biết được tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc, để có thể dự phòng, phát hiện và xử trí ban đầu.