• Học phần này được giảng dạy trong 45 tiết bao gồm 2 bảng chữ cái, số đếm và 4 bài (nội dung từ Unit 1~ Unit 4) trong giáo trình chính Minna no nihongo shokyuu 1 honsatsu dai 2 han. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy và học tiếng Nhật nhằm giúp người học có thể tiếp xúc làm quen với tiếng Nhật. Nắm được các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp giới thiệu bản thân. Những từ vựng, mẫu ngữ pháp cơ bản chỉ sự sở hữu. Nắm được số đếm, cách thức hỏi số điện thoại, địa chỉ liên lạc, nắm được cách hỏi và trả lời thời gian. Nắm được cách thức đọc giá cả và cách thức hỏi đáp khi đi mua sắm. Sinh viên có thể ứng dụng để phát triển ý tưởng và chủ đề trong giao tiếp thực tế đời sống hàng ngày.
  • Học phần này được giảng dạy trong 45 tiết bao gồm 6 bài (nội dung từ Unit 5 ~ Unit 10) trong giáo trình chính Minna no nihongo shokyuu 1 honsatsu dai 2 han. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy và học tiếng Nhật nhằm giúp người học có thể nắm được các mẫu câu cơ bản mô tả sự di chuyển, lịch trình, phương tiện di chuyển, mục tiêu điểm đến. Phương thức hỏi chỉ dẫn đường đi, cách thức đi lại. Nắm được các động từ, tính từ cơ bản kèm theo để diễn đạt ý này. Ngoài ra, sinh viên có thể ứng dụng để phát triển ý tưởng và chủ đề trong giao tiếp thực tế đời sống hàng ngày.
  • Học phần này được giảng dạy trong 45 tiết bao gồm 6 bài (nội dung từ Unit 11 ~ Unit 16) trong giáo trình chính Minna no nihongo shokyuu 1 honsatsu dai 2 han. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy và học tiếng Nhật nhằm giúp người học có thể nắm được các mẫu câu cơ bản, mẫu câu nêu ý mong muốn, ước nguyện, mẫu câu nhờ vả, xin phép, mẫu câu sai khiến, chỉ định. Ngoài ra, sinh viên có thể ứng dụng để phát triển ý tưởng và chủ đề trong giao tiếp thực tế đời sống hàng ngày.