• + Học phần cung cấp các kiến thức về các thiết bị bảo vệ rơ le, thiết bị phụ trợ trong hệ thống bảo vệ rơ le;
    + Các nguyên lý làm việc của các bảo vệ rơ le, các hệ thống bảo vệ cho các thiết bị điện trong hệ thống điện; quá trình tự động hóa trong hệ thống điện.
    + Các bài tập tính toán, chỉnh định, phối hợp làm việc của các rơ le, hệ thống bảo vệ, tự động hóa trong hệ thống điện.
  • -Tổng hợp các kiến thức về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
    -Thực hiện thiết mạng cung cấp điện cho các công trình phân xưởng sản xuất, xí nghiệp công nghiệp, tòa nhà cao tầng.

  • Cung cấp các kiến thức cơ bản về lưới điện hạ áp, lựa chọn phương án thiết kế Hệ thống cung cấp điện, lựa chọn các thiết bị điện cho lưới hạ áp sau máy biến áp trung áp.
  • Trong khung chương trình đào tạo của trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng có đưa vào bộ môn Năng lượng tái tạo để học sinh tiếp cận và có những kiến thức, kỹ năng cơ bản về lĩnh vực này.