• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 45 tiết bao gồm 10/12 bài trong giáo trình Talk Time 1. Các bài học có các chủ đề đa dạng và thiết thực xen giữa các hoạt động nghe và nói nhằm giúp người học phát triển được kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

  • Khóa học này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 14 bài trong giáo trình English Pronunciation (Students’ book and CD-ROM). Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy luyện âm tiếng Anh nhằm giúp người học sử dụng tiếng Anh một cách chính xác trong giao tiếp hằng ngày.