Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 15 tiết. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ Language 5 được sắp xếp từ bài 1 đến bài 4. Các bài học có cấu trúc theo các dạng bài thi IELTS phổ biến nhằm giúp người học phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra IELTS 5.0 theo lộ trình quy định cho học phần.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các đơn vị bài học trong giáo trình nội bộ được sắp xếp từ bài 1 đến bài 6. Các bài học có cấu trúc đa dạng nhằm giúp người đọc phát triển được 4 kỹ năng trên và nhằm đạt chuẩn đầu ra 450 điểm TOEIC.