• Tên học phần: Điều dưỡng cơ sở 2 (lý thuyết)

  (Basic Nursing 2)

  Số tín chỉ: 2 tín chỉ

  Mã học phần: MN34002

  Học phần: Bắt buộc

  Vị trí của học phần trong cây kiến thức: Nằm trong nhóm học phần kiến thức chuyên ngành.

  Vị trí của học phần trong cây công việc: Đây là học phần quan trọng thuộc module nghề chính điều dưỡng đa khoa.

 • Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.