• Văn hóa ẩm thực là học phần cơ sở chuyên ngành ngành Quản trị Khách sạn, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực của Việt Nam và thế giới. Bao gồm 4 chương: (1) Những vấn đề cơ bản về Văn hóa ẩm thực; (2) Văn hóa ẩm thực Việt Nam; (3) Một số nền văn hóa ẩm thực quan trọng đối với du lịch Việt Nam; (4) Ẩm thực và tôn giáo.