• Học phần giới thiệu các ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây bao gồm: Google Drive, Google Document, Google Spreadsheet, Google Presentation, Google Calendar, Google Form, Google site.
  • Học phần cung cấp kiến thức về ý nghĩa, các lĩnh vực ứng dụng của XML, kiến thức về DTD và XML Schema. Khả năng sử dụng XSLT để rút trich dữ liệu từ tài liệu XML, LINQ to XML, khả năng sử dụng LINQ để truy xuất dữ liệu từ XML.
  • Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về dịch vụ mạng, các mô hình dịch vụ mạng phổ biến. Ngoài ra, học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kiến trúc chương trình. Sau đó, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về kiến trúc hướng dịch vụ - SOA; Web Services, các công nghệ của Web Services, cách thức xây dựng Web Services, triển khai và gọi sử dụng Web Services. Học phần còn cung cấp cho sinh viên phương pháp khai thác Web Services và tích hợp Web Services.