• Môn học truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy hoạch dô thị, các khái niệm về quy hoạch đô thị, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các nguyên tắc và các bước trong quy hoạch vùng đô thị; nhằm nâng cao kiến thức về quy hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  • Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công trình kiến trúc dân dụng bao gồm công trình nhà ở và công trình công cộng; các phân tích về các thành phần chức năng cơ bản của một công trình kiến trúc dân dụng cũng như các cơ sở và nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, tổ chức không gian.
    Phần 2: Giới thiệu các thành phần cấu tạo kiến trúc trong công trình dân dụng.
    Từ đó ứng dụng môn học này vào thiết kế, xây dựng các thể loại công trình kiến trúc dân dụng trong các đồ án và thực tiễn.