• Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên ra trường làm việc trong các công ty thiết kế hệ thống điện – điện tử, thiết kế vi mạch, thiết bị thông minh,… Học phần này giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế phần cứng dựa trên FPGA. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản này sẽ nhằm tạo tiền đề giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề hiện đại, giúp cho sinh viên nắm vững được kiến trúc phần cứng cấu hình lại được trong các thiết kế của thiết bị điện tử thông minh.
  • Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên ra trường làm việc trong các công ty thiết kế hệ thống điện – điện tử, điều kiển tự động, thiết bị thông minh,… Học phần này giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế hệ thống nhúng dựa trên FPGA. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản này sẽ tạo tiền đề giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề hiện đại, giúp cho sinh viên nắm vững được những vấn đề cốt lõi, tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế.