• Học phần nhằm trang bị kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và thực phẩm, định hình về các lĩnh vực của dinh dưỡng trong y học điều trị và y học dự phòng, xác định được vai trò của dinh dưỡng trong điều trị và dự phòng bệnh lý.