• Điều dưỡng chăm sóc tích cực là cung cấp sự chăm sóc cho người bệnh trải qua hoặc ở trong điều kiện thật bị đe dọa đến tính mạng. Do vậy người điều dưỡng chăm sóc tích sực có thể ở trong môi trường chăm sóc bệnh nhân có bệnh về hệ tim mạch, cấp cứu và hồi sức. người điều dưỡng khi làm việc trong những điều kiện này thì yêu cầu phải có kiến thức, kỹ năng rộng và sâu khi chăm sóc người bệnh và gia đình của họ. Điều này đòi hỏi người điều dưỡng cần phải có hiểu biết về các loại bệnh lý torng điều kiện cấp cứu và làm thế nào để phát hiện những dấu hiệu và triệu chứng đó. Do đó, người điều dưỡng và các thành viên trong đội chăm sóc sức khỏe phải nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh và sử dụng tư duy phán đoán khi thực hiện các y lệnh trên lâm sàng về các biện pháp can thiệp cần thiết

  • Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt;

    Điều dưỡng chăm sóc tích cực là cung cấp sự chăm sóc cho người bệnh trải qua hoặc ở trong điều kiện thật bị đe dọa đến tính mạng. Do vậy người điều dưỡng chăm sóc tích sực có thể ở trong môi trường chăm sóc bệnh nhân có bệnh về hệ tim mạch, cấp cứu và hồi sức. người điều dưỡng khi làm việc trong những điều kiện này thì yêu cầu phải có kiến thức, kỹ năng rộng và sâu khi chăm sóc người bệnh và gia đình của họ. Điều này đòi hỏi người điều dưỡng cần phải có hiểu biết về các loại bệnh lý torng điều kiện cấp cứu và làm thế nào để phát hiện những dấu hiệu và triệu chứng đó. Do đó, người điều dưỡng và các thành viên trong đội chăm sóc sức khỏe phải nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh và sử dụng tư duy phán đoán khi thực hiện các y lệnh trên lâm sàng về các biện pháp can thiệp cần thiết.

  • Điều dưỡng chăm sóc tích cực là cung cấp sự chăm sóc cho người bệnh trải qua hoặc ở trong điều kiện thật bị đe dọa đến tính mạng. Do vậy người điều dưỡng chăm sóc tích sực có thể ở trong môi trường chăm sóc bệnh nhân có bệnh về hệ tim mạch, cấp cứu và hồi sức. người điều dưỡng khi làm việc trong những điều kiện này thì yêu cầu phải có kiến thức, kỹ năng rộng và sâu khi chăm sóc người bệnh và gia đình của họ. Điều này đòi hỏi người điều dưỡng cần phải có hiểu biết về các loại bệnh lý torng điều kiện cấp cứu và làm thế nào để phát hiện những dấu hiệu và triệu chứng đó. Do đó, người điều dưỡng và các thành viên trong đội chăm sóc sức khỏe phải nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh và sử dụng tư duy phán đoán khi thực hiện các y lệnh trên lâm sàng về các biện pháp can thiệp cần thiết