• Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về : - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ thể cần phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Phương pháp và tổ chức công tác phân tích . - Phân tích tình hình cung cấp đầu vào; Phân tích tình hình dự trữ hàng hóa. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc như: Phân tích, lập kế hoạch, lập báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết kinh doanh. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những công việc này kế toán này. Vì vậy học phần rất thiết thực và bổ ích đối với sinh viên.
  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức tài chính doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Nội dung các loại tài sản: Tài sản cố định, tài sản lưu động, đồng thời nghiên cứu những vấn đề về lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp về vốn cố định, vốn lưu động, chi phí, doanh thu, lợi nhuận và phân tích hiệu quả việc sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh