• Quản trị tài chính
 • Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành trình độ cao đẳng và đại học ; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Tổ bộ môn Tài chính Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại Học Đông Á tổ chức biên soạn các môn học, học phần đang được triển khai giảng dạy.
  Thực hiện chủ trương trên, Khoa Tài chính Kế toán đã phân công giảng viên tập sự Phạm Phú Thái thuộc bộ môn Tài chính soạn Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh để dùng cho sinh viên các ngành: Kế toán trình độ đại học, giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.
  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn dựa theo nội dung chương trình chi tiết học phần Phân tích hoạt động kinh doanh và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước.
 • Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành trình độ cao đẳng và đại học ; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Tổ bộ môn Tài chính Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại Học Đông Á tổ chức biên soạn các môn học, học phần đang được triển khai giảng dạy.
  Thực hiện chủ trương trên, Khoa Tài chính Kế toán đã phân công giảng viên tập sự Phạm Phú Thái thuộc bộ môn Tài chính soạn Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh để dùng cho sinh viên các ngành: Kế toán trình độ đại học, giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.
  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn dựa theo nội dung chương trình chi tiết học phần Phân tích hoạt động kinh doanh và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước.
 • Trang bị những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời gian của tiền. Đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu, quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn, phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp....