• Học phần Chăm sóc sức khỏe trẻ em cung cấp các kiến thức về chăm sóc các bệnh nhi khoa, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh nhi khoa. Đây là học phần quan trọng thuộc module nghề chính điều dưỡng đa khoa.