• Vi sinh thực phẩm đề cập đến những kiến thức cốt lõi về hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật trong thực phẩm. Đồng thời trình bày về cơ chế các quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của thực phẩm do vi sinh vật thực hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình chuyển hóa này...