• Phương pháp học đại học là học phần kỹ năng giúp sinh viên có khả năng xác định và cải tiến để xây dựng được mô hình học tập hiệu quả, phù hợp với bản thân.
  • Vật lý đại cương trang bị những kiến thức cơ bản về cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học cho sinh viên khối chuyên ngành kỹ thuật như: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật xây dựng; công nghệ thực phẩm;...làm cơ sở để học tốt các môn học chuyên ngành kế tiếp.