• Cung cấp cho người học cơ sở toán học chuyên sâu, là những công cụ hữu hiệu để học tập nghiên cứu chuyên ngành CNKT điện-điện tử. Gồm các nội dung sau: Hàm biến số phức, hàm giải tích,. Tích phân phức. Khai triển hàm giải tích thành chuỗi Taylor, chuỗi Laurent. Thặng dư của hàm biến phức tại điểm bất thường cô lập. Phép biến đổi Z.Phép biến đổi Laplace và các ứng dụng. Phép biến đổi Fourier.